اکانت کلش اف کلنز برای فروشقیمت 3000000 ریال ٌهمه چیز تو عکس ها مشخص هستند اگر سـُوال دیگری دارید روی ایدی کلیک کنید.

اگر به ایدی نرفت از فیلتر شکن استفاده کنید.
عکس هایی از بازی